Alles
Verzendig op afspraak
30 days refund warranty
0031 (0)77 3073690

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “CAR & TRUCK CARE NEDERLAND B.V.” GEVESTIGD TE 5981 NC PANNINGEN AAN  INDUSTRIETERREIN 106, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 12036068.
Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden
1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car & Truck Care Nederland B.V. (hierna: “CTC”) gelden de vol-gende definities:
1. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van CTC aanbiedingen ontvangt of met CTC Overeenkomsten sluit.
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen CTC en Klant tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aan-vullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
3. Directe Schade: zaakschade aan door CTC verkochte, gele-verde en/of bewerkte, onderhouden, ge(de)monteerde, gere-pareerde of herstelde zaken, inclusief onderdelen en/of toebe-horen hiervan;
4. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letsel-schade, immateriële schade, gemiste besparingen, vermin-derde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als ge-volg van verminking of verlies van data, schade als gevolg aan schadeaanspraken van derden jegens de Klant, rente en kos-ten.
5. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van CTC een aan-bieding ontvangt of met CTC een Overeenkomst sluit.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met CTC, alsmede voor tussen CTC en Klant gesloten Overeenkom-sten tot het verrichten van werkzaamheden (zoals onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerk-zaamheden) en/of de verkoop en levering van (onderdelen van) zaken. In geval van een Overeenkomst op afstand in de zin van artt. 7:46a e.v. BW, prevaleert het bepaalde in artikel 13 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 13.
1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Over-eenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van CTC.
1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door CTC als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehan-teerd, totdat de Klant ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft mede-gedeeld
1.5. De toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt door CTC uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeen-komst
2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur ver-meldt, is een offerte van CTC geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door CTC, of indien CTC uitvoering aan een opdracht geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft CTC het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaar-ding te herroepen.
2.2. De bij een aanbieding door CTC verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
2.3. Indien aan de Klant voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
2.4. Indien de Klant bij CTC een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of fax, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewe-zen door middel van de aan de hand van deze bestelling door CTC aan de Klant verstrekte orderbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.
2.5. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussen-personen of werknemers opgenomen, binden CTC eerst indien deze door CTC schriftelijk zijn bevestigd.
2.6. CTC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden ge-houden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.7. Wijzigingen in de aan CTC eventueel (tevens) in opdracht gegeven werkzaamheden zullen in ieder geval resulteren in meer- of minderwerk als:
- indien er in vergelijking tot de inhoud van de Overeenkomst sprake is van wijzigingen in ontwerp en specificaties;
- als de door de Klant verstrekte zaken en/of informatie afwijkt van de aanvankelijke inhoud van de Overeenkomst;
- in geval van de bij het aangaan van de Overeenkomst geschatte hoeveelheden met meer dan 10%.
Artikel 3 Prijzen
3.1. Alle door CTC genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeen-gekomen, exclusief BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen), belastingen, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.
3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde zaken, waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van leve-
2
ring een verhoging ondergaan, is CTC gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toe-passing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
Artikel 4 Betalingen
4.1. De betaling van facturen van CTC zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door CTC anders aan-gegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door CTC aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
4.2. Indien bij (tevens) in opdracht gegeven werkzaamheden met de Klant termijnbetaling is afgesproken, vindt de facturering als volgt plaats, tenzij anders schriftelijk is afgesproken:
- 25% van de totale prijs bij het sluiten van de Overeenkomst;
- 25% na ontvangst van de belangrijkste onderdelen ter uitvoering van de Overeenkomst;
- 40% na gereedmelding door CTC van de uitgevoerde werk-zaamheden;
- 10% bij oplevering.
4.3. De Klant kan zich jegens CTC niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.
4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4.5. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen is CTC gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoe-ning. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.
4.6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoe-ning van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nako-ming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1 en lid 2, is de Klant gehouden alle door CTC gemaakte buitengerech-telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. De buitengerechtelij-ke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Neder-landse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CTC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval van het door CTC aanvragen van het faillis-sement van de Klant, zal de Klant ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaan-vrage te voldoen.
4.8. Onverminderd het bepaalde in lid 4, is de Klant in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercura-telestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is ver-eist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkom-stige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met CTC gesloten Overeen-komsten nakomt.
4.9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft CTC het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin-den, onverminderd het recht van CTC tot het vorderen van volle-dige schadevergoeding.
Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten
5.1. De opgegeven levertijden (waaronder begrepen de uitvoe-ringsperiode) zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschou-wen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen.
5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van CTC, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebre-kestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt over-schreden met meer dan 30 dagen, dient de Klant CTC schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant CTC een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
5.3. De Consument dient CTC bij een overschrijding van de lever-tijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.
5.4. De levertijd begint op de dag waarop door Klant een schrifte-lijke bevestiging van het ontstaan van
de Overeenkomst van CTC is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Klant is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst welke eerst door de Klant tot stand moeten worden gebracht.
5.5. CTC is bevoegd om in gedeelten te presteren.
Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant wordt daar-van schriftelijk door CTC in kennis gesteld.
Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retour-neren
6.1. CTC levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek – “ex works” – conform Incoterms 2000, waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderneming/magazijn van CTC verlaten het risico van de te leveren zaken op de Klant overgaat.
3
6.2. CTC kan voor de verzending van de te leveren zaken ver-zendkosten in rekening brengen.
6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Reclame) is Klant ver-plicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs en/of kosten van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van CTC om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
6.4. Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan, indien CTC de Klant daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Klant. CTC behoudt zich het recht voor behandelingskosten en eventuele waardevermindering van het geretourneerde bij de Klant in rekening te brengen.
6.5. Zaken die door de Klant aan CTC ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de periode dat deze zaken bij CTC blijven geheel voor risico zijn van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies, brand en beschadiging.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. De door CTC geleverde zaken blijven eigendom van CTC totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met CTC gesloten Overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leve-ren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeen-komst door CTC verrichte of te verrichten werkzaamheden (zoals reparaties);
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met CTC gesloten Overeenkomst(en).
7.2. Door CTC geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
7.3. Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nako-men, is CTC gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan CTC verschuldigde.
7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant ver-plicht CTC hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
7.5. De Klant verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzeke-ren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan CTC ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eer-ste verzoek van CTC aan CTC te verpanden als bedoeld in ar-tikel 3:239 BW;
- de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door CTC geleverde zaken op eerste verzoek van CTC aan CTC te ver-panden als bedoeld in artikel 3:239 BW;
Artikel 8 Garantiebepalingen en reparatievoorwaarden
8.1. Met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingendrech-telijke wettelijke bepalingen, verleent CTC - indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen - op de geleverde zaken een garantie voor materiaal- en/of constructiefouten gelijk aan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of importeur van deze zaken. Op door CTC uitgevoerde werkzaamheden, zoals onder-houds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- inbouw- en/of bewerkingswerkzaamheden, geldt een garantietermijn van drie maanden.
8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van CTC– kosteloos vervangen van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of on-derdelen die worden vervangen, worden vervangen door of her-steld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/onderdelen.
8.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) van CTC alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door CTC naar de Klant begrepen.
8.4. Het is de Klant – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatie- of herstelwerkzaam-heden aan door CTC geleverde zaken te (laten) verrichten.
8.5. De garantie geldt niet voor: normale slijtage; verbruiksmaterialen; geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn; gebreken als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik; gebreken als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of on-deugdelijk onderhoud; gebreken als gevolg van onjuiste opslag; gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie; defecten als gevolg van een computervirus; gebreken of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuis-te voedingsspanning;
4
gebreken die een gevolg zijn van het weer, weersinvloeden en/of temperatuurverschillen; gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen en/of programmatuur;
8.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlen-ging van de oorspronkelijke garantietermijn.
8.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contact-persoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en alle noodzakelijke toebehoren voor de reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de aan-koopnota en/of de pakbon te worden mee gestuurd.
8.8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat CTC uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. CTC kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.
8.9. Tenzij er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die valt binnen de garantievoorwaarden, wordt de reparatie niet eer-der uitgevoerd dan nadat CTC een prijsopgave van de reparatie aan de Klant heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de Klant binnen drie weken te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien niet binnen 3 weken gerea-geerd is door de Klant, wordt de zaak ongerepareerd retour ge-zonden met een factuur ter dekking van de diagnose-, handlings- en logistieke kosten.
8.10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, de gereedschapskosten en de handlingskosten.
Artikel 9 Reclame
9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele recla-mes over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst aan CTC of, in voorkomend geval, de trans-porteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door Klant schriftelijk aan CTC te worden ken-baar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden.
9.2. De Klant zal CTC alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het CTC in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.
9.3. Reclames geven Klant nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumen-ten.
9.4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn gerepareerd.
9.5. Indien er vóór de levering van de bestelde zaken algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de zaken zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.
Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade
10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroorzaakt door een aan CTC toerekenbaar tekort-komen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aan-sprakelijkheid van CTC, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende onderge-schikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de door CTC verkochte en geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel – naar keuze van CTC – maximaal het in een voorkomend geval eventueel door CTC op grond van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de aansprakelijk-heidsverzekeraar gedekte bedrag, vermeerderd met het eigen risico. In geen geval zal de totale vergoeding voor Directe Schade echter meer bedragen dan € 5.000,00 (vijfduizend Euro)
10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 2, is CTC, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloos-heid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
10.3. De aansprakelijkheid van CTC wegens toerekenbare tekort-koming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant CTC onverwijld en deugdelijk schrif-telijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CTC ook ná die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn ver-plichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetail-leerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CTC in staat is adequaat te reageren
10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadever-goeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CTC meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CTC vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 11 Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)
11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door CTC, kan CTC onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld
5
van CTC of buiten de risicosfeer van CTC vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, sta-king, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van CTC materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Overeenkomst moeten betrekken.
11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de na-koming van de Overeenkomst door de Klant is CTC bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1. CTC behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een Overeen-komst, bijvoorbeeld in de vorm van technische (werk)tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programma-tuur of bijbehorende documentatie aan Klant ter beschikking stelt.
12.2. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van CTC niet aan derden bekend worden gemaakt en door Klant slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de Overeenkomst worden gebruikt. Komt geen Overeenkomst tot stand dan zal Klant op eerste verzoek van CTC de informatie-dragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, ter-stond aan CTC overdragen.
Artikel 13 Koop op afstand met Consumenten
13.1 Totstandkoming van de Overeenkomst
13.1.1 Aanbiedingen of prijsopgaven aan de Consument die geschieden per telefoon, fax, e-mail of via de website www.cartruckcarenederland.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Consument tot het doen van een aanbod. CTC is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schrifte-lijk of ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitno-diging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Over-eenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
13.1.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
13.1.3 Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 13.1.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende om-standigheden: De Consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm (“bestellen”) en de desbetreffende da-ta aan CTC, via elektronische weg verzonden en deze door CTC zijn ontvangen. De Consument heeft uitdrukkelijk telefonisch, per fax of per e-mail te kennen gegeven een bepaalde zaak te willen ontvan-gen.
13.1.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze Overeenkomst kan door CTC herroepen worden in geval de Consument niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft gedaan. In dat geval zal CTC de Consument dit binnen tien (10) dagen na ont-vangst van de bestelling mededelen.
13.1.5 Consument en CTC komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voor-waarden in artikel 13.1.3 en 13.1.4 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CTC gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
13.1.6 Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de zaken die via internet of e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. CTC garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en zaken volledig met de gegeven informa-tie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
13.2 Prijzen
13.2.1 Alle door CTC genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdrage en milieuheffingen) en belastingen.
13.3 Betaling
13.3.1 Bij bestellingen via www.cartruckcarenederland.nl kan op de volgende manieren worden betaald: vooraf overmaken.
CTC kan de betalingsmogelijkheid in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
13.3.2 Van andere betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van een dergelijke methode – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentifica-tie en autorisatie van de Consument – is voldaan.
13.3.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt toegestaan dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. CTC is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.
13.4 Leveringsvoorwaarden
13.4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft CTC ernaar om bestellingen die voor 16 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen drie werkdagen te verzenden. De uiterste door CTC nagestreefde leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijd geldt evenwel slechts als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. CTC kan nadere informatie om-
6
trent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
13.4.2 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.
13.4.3 Zodra de te leveren zaken op het opgegeven aflever-adres zijn geleverd gaat het risico van de zaken over op de Con-sument.
13.5 Zichttermijn
13.5.1 De Consument kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van de zaak zonder boete en zonder opgaaf van rede-nen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer de zaak en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en onge-bruikte staat verkeren kan er na overleg met CTC aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documen-tatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te wor-den gevoegd bij de retourzending.
13.5.2 De Consument is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
13.5.3 CTC is nimmer aansprakelijk voor enige Directe of Indirecte Schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of de zaak ontstaat.
13.5.4 De kosten voor het terugzenden van de zaak zijn voor rekening van de Consument.
13.5.5 Indien de Consument van het herroepingsrecht zoals ver-meld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt CTC binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consu-ment aan CTC betaalde.
13.5.6 Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet toe aan de Consument toe indien de Overeenkomst betrekking heeft op zaken die op specificatie van de Consument worden geleverd (zoals speciaal voor de Consument vervaardigde of bewerkte zaken).
Artikel 14 Retentierecht en opschorting
14.1 CTC kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken van de Klant die CTC onder zich heeft als:
- de Klant de kosten de gekochte zaken dan wel de kosten van de onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
- de Klant de kosten van eerder door CTC verrichte onder-houds-, herstel-, reparatie-, montage-, demontage- en/of be-werkingswerkzaamheden dan wel andere op enige contrac-tuele verhouding gebaseerde vorderingen niet of niet in zijn geheel heeft voldaan.
14.2 CTC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst CTC ter kennis geko-men omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Klant bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplich-tingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of on-voldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van CTC kan worden gevergd dat zij de Overeen-komst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is CTC gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 15 Wijziging voorwaarden
15.1. De Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van CTC aan Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.
15.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietig-de bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelij-ke regels zich hiertegen verzetten.
Artikel 16 Verjaring
Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderings-rechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.
Artikel 17 Overeenkomsten met Consumenten
Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW of anderszins in strijd zijn met dwingendrechtelij-ke wettelijke bepalingen.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met CTC is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitge-sloten.
16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen CTC en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Roermond be-voegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwin-gendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten

Laatst bekeken